Tetsuo – The Iron Man (1989, Shinya Tsukamoto)

Tetsuo 3 – The bullet man (S. Tsukamoto, 2009)

Tokyo Fist (1995, S. Tsukamoto)

Tetsuo II – Body Hammer (S. Tsukamoto, 1992)

Haze (2005, S. Tsukamoto)

Ichi the killer (Takashi Miike, 2001)