Le avventure del ragazzo del palo elettrico (1987, S. Tsukamoto)

Tokyo Fist (1995, S. Tsukamoto)

Marebito (Takashi Shimizu, 2004)

Vital – Autopsia di un amore (2004, Shinya Tsukamoto)

Haze (2005, S. Tsukamoto)

Tetsuo – The Iron Man (1989, Shinya Tsukamoto)