Tetsuo II – Body Hammer (S. Tsukamoto, 1992)

Haze (2005, S. Tsukamoto)

Ichi the killer (Takashi Miike, 2001)

A snake of June (2002, Shinya Tsukamoto)

Le avventure del ragazzo del palo elettrico (1987, S. Tsukamoto)

Tokyo Fist (1995, S. Tsukamoto)